Документи издавани от институцията

Прикачени документи

Заповед за изменение на П Р А В И Л Н И К ЗА ДЕЙНОСТТА НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЕКЗАРХ АНТИМ І“, ГРАД КАЗАНЛЪК 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА
ЗАПОВЕД ЗА СТИПЕНДИИ II СРОК
Протоколи от олимиадата по математика
Протоколи за резултати от олимиадата по Компютърно моделиране
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В СУ „ЕКЗАРХ АНТИМ І“, ГР. КАЗАНЛЪК ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
Стратегия за образователна интеграция на учениците от eтническите малцинства в СУ „Екзарх Антим I”, гр. Казанлък за периода 2020 – 2024 година
ПЛАН – ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В СУ ”ЕКЗАРХ АНТИМ I”, ГР. КАЗАНЛЪК ПРЕЗ 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ В I-III КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ В СУ „ЕКЗАРХ АНТИМ I“, ГР. КАЗАНЛЪК 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ В СУ „ЕКЗАРХ АНТИМ I“, ГР. КАЗАНЛЪК
ПРОГРАМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЕКЗАРХ АНТИМ I”, ГР. КАЗАНЛЪК
ПРАВИЛА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ
ЗАПОВЕД ЗА СТИПЕНДИИ I СРОК
ГОДИШЕН УЧИЛИЩЕН ПЛАН
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ „ЕКЗАРХ АНТИМ I” ГР. КАЗАНЛЪК За периода от 2023 - 2028 година
П Р А В И Л Н И К ЗА ДЕЙНОСТТА НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЕКЗАРХ АНТИМ І“, ГРАД КАЗАНЛЪК 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ НА СУ „ЕКЗАРХ АНТИМ І“, ГР. КАЗАНЛЪК