Съобщение

Във връзка с промените в Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, с които се предоставя възможност на зрелостници, както и лица, притежаващи диплома за средно образование, за целите на кандидатстването във висше училище по свое желание да положат изпит по учебен предмет, по който вече са положили успешно държавен зрелостен изпит, върху учебното съдържание, предвидено за изучаване на същия вид подготовка, Ви информираме, че в периода 24 – 26 април 2024 г. ( до 12:00 ч.) може да подадете заявление в канцеларията на СУ „ Екзарх Антим I“, гр. Казанлък.

      Приложение: Заявление