ДЗИ

МАТУРИ 2024

 Във връзка с промените в Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, с които се предоставя възможност на зрелостници, както и лица, притежаващи диплома за средно образование, за целите на кандидатстването във висше училище по свое желание да положат изпит по учебен предмет, по който вече са положили успешно държавен зрелостен изпит, върху учебното съдържание, предвидено за изучаване на същия вид подготовка, Ви информираме, че в периода 24 – 26 април 2024 г. ( до 12:00 ч.) може да подадете заявление в канцеларията на СУ „ Екзарх Антим I“, гр. Казанлък.

      Приложение: Заявление

МАЙСКА СЕСИЯ

Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити

 

Български език и литература    17 май 2024 г., начало 08.30 часа

Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)             - 20 май 2024 г., начало 08.30 часа

ДЗИ по желание на ученика      - в периода 22 май - 31 май 2024 г.

 

СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ

Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити

Български език и литература   22 август 2024 г., начало 08.30 часа

Втори ДЗИ                               -  23 август 2024 г., начало 08.30 часа

ДЗИ по желание на ученика     - в периода 26 август - 30  август 2024 г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

  • 26.06 – 11 .07.2024г. – подаване на заявления (по образец) за допускане до държавни зрелостни изпити в училището, в което се обучавате
  • до 21.08.2024г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

  • 6.02 – 21.02.2024г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучавате
  • до 16.05.2024г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ (по електронен път)

 

Сроковете за подаване на заявления за допускане до ДЗИ, регистрирането им в софуерната платформа и издаване на служебни бележки за юнската сесия е от 06.02.2024 г. до 21.02.2024 г., а за септемврийската сесия от 26.06.2024 г. до 11.07.2024 г.

Забележки:

  1. На датите на задължителния държаван зрелостен изпит по БЕЛ се провежда и задължителният ДЗИ по БЕЛ за лица, завършили последния гимназиален клас преди 2021/2022 г., както и изпитът за валидиране на компетентности по БЕЛ като ООП по реда на ДЗИ;
  2. На датите за допълнителните държавни зрелостни изпити се провеждат и съответните ДЗИ за лица, завършили последния гимназиален клас преди 2021/2022 г., както и изпитът за валидиране на компетентности по реда на ДЗИ с изключение на изпита по БЕЛ ООП;
Хронология на дейностите
дейност сесия "май-юни" 2024г. сесия "август-септември" 2024г.
1 Подаване на заявления по образец за допускане до ДЗИ

от 06.02.2024г. до 21.02.2024г.

при класния ръководител

от 26.06.2024г. до 11.07.2024г.

при класния ръководител

2 Подаване на заявления по образец за допускане до изпит за промяна на оценката (по желание на ученика)

от 07.05.2024г. до 10.05.2024г.

при класния ръкодовител

-
3

Приключване на втория учебен срок

13.05.2024 г.

-

4 Изпити за промяна в годишната оценка и поправителни изпити по график 14.05.2024г. и 15.05.2024г.

-

5 Допускане явяването на ДЗИ и издаване на служебни бележки до 16.05.2024 г. до 21.08.2024 г.
6 1. ДЗИ по Български език и литература 17.05.2024 г. 22.08.2024 г.
7 2. ДЗИ по профилиращ предмет 20.05.2024 г. 23.08.2024 г.
8 3. и 4. ДЗИ по избор на ученика (по желание) 22-31.05.2024 г. 26-30.08.2024 г.
9 Оценяване на изпитните работи 20.05-05.06.2024 г. 26.08-04.09.2024 г.
13 Обявяване на резултатите от всички ДЗИ до 07.06.2024 г. вкл. до 05.09.2024 г. вкл.