Образователен процес

1 . Организацията на учебния ден

              1.1  за учениците от I_IV клас е целодневен – вариант II – провеждане в смесен блок преди и след обед на учебни часове от училищнтия учебен план и по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и по занимания по интереси, съгласно дневното разписание на паралелките за съответния ден

              1.2 За  учениците от V до XII клас е полудневна . Учебния час за спортни дейности и часа на класа са включени в утвърденото седмично разписание

2. Начало на учебните часове 8:00

3. Продължителност на учебните часове

                3.1  I  и II клас -35 мин

                3.2 за III до XII клас – 40 мин

4. Голямо междучасие

                4.1     I и II клас 9:20  до 9:40 и 14:45  до 15:05

                4.2    III и IV клас 9:30 до 9:50 и 15:10 до 15: 30

                4.3    V – XII клас 10:20 -10:40