Изучаване на природата чрез музика

С иновацията „Изучаване на природата чрез музика“ искахме да разчупим традиционните методи на преподаване. Използваме интердисциплинарен подход, интерактивни методи, проектен подход и "обучение чрез правене". Целта ни е да осъществим иновативна връзка на учебните предмети  ЧП в  V и VI клас с музика и изобразително изкуство. Живеем в глобализиран, по-конкурентен свят, разчитащ на нови технологии и неограничена информация, в който обучението в STEM има голяма роля. Днешните предизвикателства са сложни и е необходимо включването и на изкуството към STEM. Затова с въведаната иновация  ние искаме да изграждаме STEAM компетентности в нашите ученици. Искаме да направим обучителния процес актуален и творчески, за да изграждаме творчески мислещи млади хора.Осъществихме 12 иновативни урока, в които екипа на проекта  предоставяше знания за дишане, слънчева система, храносмилателна система, нервна система, топлопроводимост, свойства на водата, движение на веществата в растенията  с езика и средствата на музиката и изобразителното изкуство.

Координатор- Наташа Джуркова

В проекта работят: Соня Ясенова, Соня Владева, Кольо Стайнов, Марина Стефанова, Никола Атанасов, Мариана Мъгева, Марианка Кирова  и 5в, 6в, 7в  класове