Проект "Подкрепа за равен достъп и личностно развитие"

 

От началото на 2016-та година СУ „Екзарх Антим I“ работи по проект BG05M2ОP001-3.003-0001 "Подкрепа за равен достъп и личностно развитие", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проектът е продължения на проект „Включващо обучение“ стартирал през 2012-та година и завършил в края на 2015-та година.

Училището е включено в проекта по Дейност 2 „Осигуряване на условия и ресурси за надграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение“ заедно с още 112 училища от цялата страна.

Назначени са психолог, ресурсен учител и логопед, които ежедневно работят с 15 ученици със специални образователни потребности.

ОСНОВНИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Изграждане на образователна среда за:

  • разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и социализация;
  • по-високо качество и по-добър достъп до образование;
  • ранна превенция на обучителни затруднения;
  • включващо обучение на деца и ученици със специални образователни потребности (СОП);
  • включващо обучение и социално включване на ученици с девиантно поведение;
  • разширяване на обхвата на институциите в предучилищното и училищното образование за осъществяване на включващо обучение и надграждане на досегашния положителен опит в тази област.

Официална страница на проекта